ANBI-informatie

De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Dat geldt ook voor de Protestantse Kerk op regionaal en plaatselijk niveau, zoals de gemeenten, de diaconieën en classes. Ook onze gemeente valt on de "Groepsbeschikking Protestantse Kerk in Nederland/Utrecht".

Hervormde Gemeente Papendrecht behorend bij de Protestantse Kerk in Nederland

Algemeen

De Hervormde Gemeente te Papendrecht is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten“ (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde Gemeente (Wijk Oost en West) te Papendrecht.

Contactgegevens

Kamer van Koophandel: 3025 8482 (PKN)
RSIN: 002688682
Contactadres: Postbus 117, 3350 AC te Papendrecht
Email: scriba.ak@hervormdpapendrecht.nl
Website: www.hervormdpapendrecht.nl
Ledenadministratie: ledenadministratie@hervormdpapendrecht.nl

 Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de Algemene Kerkenraad en wordt gevormd door een afvaardiging van de twee wijkgemeenten (wijk Oost en wijk West). Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen.

Toelichting Algemene Kerkenraad

De Algemene Kerkenraad bestaat uit een afvaardiging van de kerkenraadsleden uit wijk Oost en West. In onze gemeente telt de Algemene Kerkenraad 13 leden, die worden afgevaardigd uit de wijkkerkenraden die door en uit de leden van de kerkelijke gemeente worden gekozen.

De voorzitter is één van de wijkpredikanten; dit wisselt per kalenderjaar.
De contactpersoon is de Scriba.

Contactgegevens

Contactadres: Postbus 117, 3350 AC te Papendrecht
Email: scriba.ak@hervormdpapendrecht.nl

 

Toelichting College van Kerkrentmeesters

Het College van kerkrentmeesters is samengesteld uit een vertegenwoordiging van ouderlingen en gemeenteleden uit wijk Oost en West. Het dagelijks bestuur bestaat uit: voorzitter (ouderling), secretaris en penningmeester.

Contactgegevens

Contactadres: Postbus 117, 3350 AC te Papendrecht
Email: kerkrentmeesters@hervormdpapendrecht.nl
Bankrekening nr. NL66 RABO 0373 7031 04

 

Taakveld College van Kerkrentmeesters

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening van het College. Het College bestaat uit tien leden, te weten ouderlingen en gemeenteleden. Verder hebben zowel de Algemene Kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Regionaal College voor de behandeling van beheerstaken (Ordonnantie 11. art 3).

College van Diakenen

Het College van Diakenen is samengesteld uit een vertegenwoordiging uit wijk Oost en West. Het dagelijks bestuur bestaat uit: voorzitter, secretaris en penningmeester.

Contactgegevens

Contactadres: Postbus 200, 3350 AC Papendrecht
Email: diaconie@hervormdpapendrecht.nl
Bankrekening nr. NL80 RABO 0373 7101 27
RSIN:  824094906

 

Taakveld College van Diakenen

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

Beleidsplan

Beleidsplan van de landelijke Protestantse Kerk: Klik hier

De Beleidsplan van de  Algemene Kerkenraad, het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen is te vinden op onze website.

Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, de kerkelijk werkers,  is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via in Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. Organisten krijgen een minimale vrijwilligersvergoeding.

Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Uitgeoefende activiteiten

De Algemene Kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Activiteiten die worden uitgevoerd, worden op onze website, in de kerkbode of in nieuwsbrieven gepubliceerd.

Financiële verantwoording

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht hieronder is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Staat van baten en lasten kerkrentmeesters en Staat van baten en lasten diaconie geven via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. De Hervormde Gemeente Papendrecht ontvangt geen overheidssubsidie.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Staat van baten en lasten

 

Kerkrentmeesters

        Begroting 2019         Rekening 2019         Rekening 2018
Baten
Opbrengsten uit bezittingen

24.700

16.511

17.244

Bijdragen gemeenteleden

379.000

378.618

387.202

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

0

0

0

Incidentele baten

140.250

1.631.354

113.443

Totaal baten (a)

543.950

  €

2.026.483

  €

517.889

Lasten
Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)

241.708

174.218

193.839

Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

29.000

30.815

19.729

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

23.560

22.227

22.718

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)

149.650

527.471

116.065

Salarissen (koster, organist e.d.)

4.850

4.020

3.905

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

11.160

9.635

10.337

Lasten overige eigendommen en inventarissen 0 0 0
Incidentele lasten 115.000 1.148.351 119.000
Totaal lasten (b)

574.928

1.916.737

485.593

Resultaat verslagjaar (a – b)

-30.978

109.746

32.296

 

Diaconie

        Begroting 2019         Rekening 2019         Rekening 2018
Baten
Opbrengsten uit bezittingen

0

10

0
Bijdragen gemeenteleden

114.000

109.322

117.833
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

0

0

0
Incidentele baten, onttrekkingen bestemmingsreserves

0

40.104

0
Totaal baten (a)   €

114.000

  €

149.436

117.833
Lasten
Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)

0

0

0
Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en
wereldwijd)

110.650

102.438

111.852
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

2.425

2.288

2.221
Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen

0

0

Salarissen en vergoedingen

4.316

115
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

1.175

202

1.285
Lasten overige eigendommen en inventarissen 0 0
Incidentele lasten, toevoegingen bestemmingsreserves 1.250 41.150 1.250
Totaal lasten (b)

115.500

150.393

116.724
Resultaat verslagjaar (a – b)

-1.500

-957

1.109