Mannenbijbelkring ‘Schrift en Belijdenis’

Samen als mannen van de gemeente in verenigingsverband Bijbelstudie doen. Dat is wat ons steeds weer aantrekt om naar de Mannenvereniging te gaan. Gods Woord bestuderen is opbouwend voor jezelf en we leren ook van elkaar. In de gemeente heeft God ons immers aan elkaar gegeven. We hebben elkaar ook hard nodig.

Bestuur (2020)

Voorzitter: T. van den Berg, tel. 078-6413611
2e Voorzitter: E. van Werkhoven, tel. 078-6150218
Secretaris J. Goudriaan, tel. 078-6154921
Penningmeester P.W. Slob, tel. 06-53363472
Alg. adjunct en bibliothecaris: C. den Boef, tel. 078-6410258
E-mailadres: mannenvereniging@hervormdpapendrecht.nl

Om te weten

 Datum oprichting: 25 april 1933. Er zijn verenigingsstatuten met regelingen (verkiezing enz.)
 Aantal leden: Circa 30
 Bankrekening: NL63RABO0373703546 t.n.v. CvK Hervormde Gem.Papendrecht inz.mannenvereniging Schrift en Belijdenis
 Kosten lidmaatschap: € 22,00 incl. het maandblad “MANkracht” en koffie
 Bibliotheek: Kosteloos lenen, ook voor niet-leden
(Catalogus)
 Bibliothecaris: Dhr. C. den Boef
 Vergaderlocatie: Zaal Bovendijks van de Grote Kerk
Vergaderdata: Om de 14 dagen van medio september tot in april. Rooster: zie Kerkbode
 Vergadertijdstip: van 19.45 tot 21.30 uur

Doel

Samen als mannen van de gemeente in verenigingsverband Bijbelstudie doen. Dat is wat ons steeds weer aantrekt om naar de Mannenvereniging te gaan.

Gods Woord bestuderen is opbouwend voor jezelf en we leren ook van elkaar. In de gemeente heeft God ons immers aan elkaar gegeven. We hebben elkaar ook hard nodig. Elk lid van de gemeente draagt verantwoordelijkheid om zijn gaven in te zetten voor de opbouw van de gemeente. Jongere leden leren van de oudere en omgekeerd.

Gods Woord is ons gegeven om te onderzoeken. We leren daarin kennen wie God is, wat Hij van ons vraagt, wat het doel is van ons leven. De Bijbel is doortrokken van de Persoon en het werk van de Zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Hem te kennen is het eeuwige leven. De Bijbel is ook richtsnoer voor persoonlijk geloof en leven, in gezin en maatschappij, onze handel en wandel.

Conform de naam van onze vereniging behandelen we soms ook een belijdenisgeschrift of deel daarvan. In het jaarprogramma is ook meestal ruimte voor speciale aandacht aan de Hervorming, Advent/Kerst en Goede Vrijdag/Pasen. De openings- en sluitingsavond van het seizoen worden bij toerbeurt door de plaatselijke predikanten ingevuld.

Verenigingsavonden

Behalve Bijbelstudie zingen we samen enkele malen een Psalm, bidden voor elkaar en voor de gemeente, leven met elkaar mee in wel en wee en proberen zo ook iets van de gemeenschap der heiligen in praktijk te brengen.

De Bijbelstudies (inleidingen) worden bij toerbeurt ingeleid door een lid, maar het maken van een inleiding is niet verplicht. Wel moet gezegd worden, dat het maken ervan (mag kort zijn) juist uiterst leerzaam en verrijkend is voor jezelf.

De inleiding (Bijbelstudie) wordt doorgaans gehouden aan de hand van de Bijbelstudies uit het maandblad van de Mannenbond, “MANkracht” geheten, terwijl onze eigen bibliotheek talloze boeken bevat die geraadpleegd kunnen worden.

Na de inleiding is er een pauze. Daarna wordt het Bijbelgedeelte en de gehouden inleiding verder plenair besproken, mede aan de hand van de gespreksvragen die bij de Bijbelstudie staan afgedrukt. De “MANkracht” bevat naast Bijbelstudies nog andere leerzame en lezenswaardige bijdragen.

Externe bijeenkomsten

– Onze vereniging is sinds 1933 aangesloten bij de “Bond van Ned. Herv. Mannenverenigingen op G.G.”. Deze Bond heet sinds 2011 “Bond van Hervormde Mannenverenigingen op Gereformeerde Grondslag” waarbij het woordje “Nederlandse” dus is weggelaten. De Ned. Herv. Kerk is in 2004 immers opgegaan in de PKN. De nieuwe formulering liet ook toe, dat Mannenverenigingen van de Hersteld Hervormde Kerk toetraden, maar dezen richtten helaas een eigen Bond op.

– De Bond (kortweg Hervormde Mannenbond genoemd) houdt in april in Veenendaal een landelijke huishoudelijke vergadering, waarop ook een referaat wordt gehouden. In oktober is er een jaarlijkse Themadag in Putten met een tweetal referaten. Vanuit onze vereniging wordt getracht deze twee bijeenkomsten te bezoeken.

– Verspreid over het land zijn er Streekbesturen, waarbij mannenverenigingen uit de regio zijn aangesloten. In ons geval is dat de streek “Alblasserwaard-West”. Dit bestuur belegt tweemaal per jaar een avond waarop een referaat wordt gehouden, waar alle leden van alle mannenverenigingen worden verwacht.

– Verder zijn er door het land verspreid een aantal mannen-themadagen, een initiatief van de hervormde en christelijke gereformeerde mannenbonden. Voor onze streek vindt deze themadag meestal in oktober plaats in de Immanuëlkapel in Ridderkerk-Oostendam.

Ook vanuit Papendrecht trachten we met een groep mannen erheen te gaan, al of niet gezamenlijk.

Bibliotheek Mannenvereniging

De bibliotheek van onze hervormde gemeente is enkele jaren geleden opgeheven waarbij de boeken van de hand werden gedaan. Uitzondering daarop vormden een groot aantal theologische boeken van blijvende en hoge waarde. Deze zijn overgedaan aan de Mannenvereniging en opgeslagen in de Grote Kerk. Intussen is daarvan een catalogus verschenen, die op deze website is te raadplegen. Wij willen namelijk, dat de boeken niet alleen beschikbaar zijn voor de leden van de mannenvereniging maar voor elk gemeentelid. De bibliotheek omvat tal van Bijbelverklaringen, ook zeer recente, en verder boeken op gebied van dogmatiek, belijdenisgeschriften, kerkgeschiedenis, Bijbelstudies, werken van en over Augustinus, Calvijn, Luther enz. Overtuig uzelf en bekijk de catalogus vrijblijvend. Een boek lenen kan eenvoudig door de bibliothecaris te bellen, C. den Boef, tel. 6410258 of een ander bestuurslid waarvan u de gegevens eveneens op de website vindt. Er wordt dan voor gezorgd dat het boek of de boeken door u op een af te spreken dag en plaats kunnen worden opgehaald. Het lenen is gratis, ook voor niet-leden.

Geschiedenis Mannenvereniging

Omstreeks november 1932 vond een gecombineerde oprichtingsvergadering plaats. We lezen in de notulen: “Het waren de voorzitters van de Jongelingsvereniging, de heer L. Nugteren, en die van de Knapenvereniging, de heer W. Dekker, die het initiatief namen om een gecombineerde vergadering te beleggen”. De opzet was om een vereniging voor dames en heren in het leven te roepen die één keer per maand zou vergaderen met onderwerpen naar Schrift en Belijdenis. De eerste vergaderingen werden bezocht door niet minder dan 30 personen. Er was nog geen bestuur.

De oprichtingsvergadering van deze vereniging voor mannen en vrouwen vond pas plaats op 25 april 1933, waarbij de vereniging de naam kreeg “Schrift en Belijdenis”. Nadat Ds. J.G. Abbringh op 7 mei 1933 naar Papendrecht kwam deed hij het voorstel om er een officiële Mannenvereniging van te maken omdat, zo zei hij: “…. in ons land meerdere mannenverenigingen zich reeds hadden verenigd in de Bond van Ned. Hervormde Mannenverenigingen op Gereformeerde Grondslag”. Deze Bond was kort tevoren opgericht, namelijk op zaterdag 14 januari 1933 in hotel “Terminus” te Utrecht. Veel bestaande mannenverenigingen hadden zich op die zaterdag al bij de Mannenbond aangesloten.

Een trouw, vrijgezel lid tekende echter protest aan tegen het voorstel van Ds. Abbringh. Hij vond het niet aardig dat de vrouwen uitgeschakeld werden! Hij bleek één van de trouwste leden te worden van de Mannenvereniging, die toen ondanks zijn protest toch werd opgericht.

Het aantal leden schommelde de eerste decennia rond de 35 met een uitschieter van 42 in 1964 en 1968. Rond het jaar 2000 was er een piek met 56 leden. Momenteel zijn er circa 30 leden.

Zoeken