Introductie

Het ambt van diaconie kent diverse hoofdtaken die een essentiële rol spelen binnen de Hervormde Gemeente van Papendrecht en verder reiken naar plaatselijke, regionale en wereldwijde noden. Een centrale verantwoordelijkheid van de diaconie is het bewaken van de bewustwording van de diaconale verantwoordelijkheid van de gemeente en het coördineren van deze inzet. Bovendien is het inzamelen en beheren van financiële gaven van de gemeente een kerntaak, waarbij deze middelen worden verdeeld onder noodlijdende individuen, gemeenschappen en organisaties, zowel dichtbij als ver weg. De diaconie draagt ook zorg voor de voorbereiding van de Heilig Avondmaalstafel en toont actieve betrokkenheid bij regionale, nationale en mondiale organisaties die diaconale activiteiten ontplooien op basis van Gods Woord.

Organisatie

De organisatiestructuur van de diaconie binnen de gemeente is nauw verbonden met de Algemene Kerkenraad (AK), waarbij de diaconie opereert onder de verantwoordelijkheid van de AK. Het College van Diakenen, belast met diaconale taken, legt jaarlijks verantwoording af aan de AK door middel van begrotingen en jaarrekeningen, waarbij het gevoerde en te voeren beleid wordt toegelicht. Hoewel de Hervormde Gemeente Papendrecht bestaat uit twee wijkgemeenten, Wijk West en Wijk Oost, is er één diaconie die als eenheid functioneert met een gezamenlijk beleidsplan en gedeelde administratie. Het moderamen van de diaconie, bestaande uit drie diakenen, speelt een cruciale rol in de bestuursstructuur en vertegenwoordigt beide wijkgemeenten.

Kerntaken

Binnen de diaconie zijn er talrijke kerntaken die variëren van bestuurlijke verantwoordelijkheden zoals beleidsvorming, vergaderingen, en begrotingsbeheer tot ondersteuningstaken zoals bezoekwerk aan ouderen en gehandicapten, de coördinatie van speciale evenementen zoals de Kerstattenties, en het beheer van de bloemengroet, in samenwerking met de jeugd. Een andere cruciale taak betreft de bediening van het Heilig Avondmaal, een hoogtepunt in het kerkelijk jaar.

Ondersteuning

De diaconie ondersteunt zowel binnen als buiten de eigen gemeente. Intern zijn er diverse vormen van ondersteuning, zoals financiële hulp, begeleiding en de Diaconale (vrijwillige) hulpdienst, die zich richt op onderlinge ondersteuning binnen de kerkelijke gemeenschap. Extern is de diaconie actief op plaatselijk, regionaal, nationaal en internationaal niveau, waarbij financiële steun vanuit collectes cruciaal is. Organisaties zoals de NPV, Stichting Ontmoeting, De Herberg, Stichting Timon en Gevangenenzorg worden financieel ondersteund. Bovendien vervult de diaconie een cruciale rol in het Werelddiaconaat, waarbij hulpprogramma’s voor langere termijn worden gesteund, zoals die van GZB, Woord & Daad, Mercy Ships, SDOK en Hulp Oost Europa. De diaconie draagt ook bij aan acute noodhulp, zendingscommissies en de commissie Oost Europa. Deze diaconale inspanningen komen voort uit de diepe overtuiging dat, zoals in Mattheüs 25: 31-46 wordt uitgedrukt, dienen en zorg dragen voor de geringsten onder ons een wezenlijk onderdeel vormt van het geloof en de opdracht die ons is toevertrouwd.

Zoeken