Ontmoeten en verbinden

In het hart van de diaconie, het kloppende centrum van zorg en verbondenheid, speelt ‘Ontmoeten en verbinden’ een cruciale rol. Dit aspect omvat twee essentiële pijlers: ‘Ondersteuning’ en ‘Bestuurlijke taken’.

Ondersteuning

De diaconie reikt de helpende hand in de vorm van hulp in natura, een oprechte en liefdevolle bloemengroet aan diegenen die een opkikker kunnen gebruiken, en kerstattenties die warmte en vreugde verspreiden tijdens de feestdagen. Daarnaast biedt de diaconie ondersteuning aan hen die in de samenleving extra zorg behoeven, zoals de gehandicaptenzorg en mantelzorg. Praktische hulp wordt geboden via de kerkauto, waardoor mensen die anders niet naar de kerk kunnen, kunnen deelnemen aan gemeentelijke bijeenkomsten. Bovendien worden kerkdiensten toegankelijk gemaakt voor een breder publiek dankzij de kerkradio, wat mensen verbindt met hun geloofsgemeenschap, ongeacht hun fysieke beperkingen.

Bestuurlijke taken

De diaconie vervult belangrijke bestuurlijke verantwoordelijkheden. Beleid wordt vormgegeven, besluiten worden genomen en vergaderingen brengen leden samen om plannen te smeden en prioriteiten te stellen. Post wordt behandeld, het secretariaat neemt de administratieve lasten op zich en de begroting wordt zorgvuldig opgesteld. Het collecterooster wordt gecoördineerd, en er wordt actieve oriëntatie gepleegd op geschikte bestemmingen voor collectes. De diaconie is betrokken bij de Algemene Kerkenraad en het Overleg Kerken Papendrecht (OKP), waardoor ze haar stem kan laten horen op gemeentelijk niveau en de lokale gemeenschap kan dienen. Daarnaast ligt er een diepe verbinding met de wijkzendingscommissies, wat de diaconale missie versterkt.

organiseren

Verder staat de diaconie paraat om noodlijdende gemeenteleden te ondersteunen, waarbij diakenen worden toegewezen aan wijksecties om de noden binnen de gemeente op de voet te volgen en hulp te bieden waar dat nodig is. Een kritische taak is het organiseren van collectes, waarbij zorgvuldig wordt nagedacht over de bestemming van de opbrengst en deze wordt aanbevolen aan de gemeente via de kerkbode. Het beheer van financiële middelen is een zorgvuldige verantwoordelijkheid, met inbegrip van inzameling, periodieke collectetellingen, en het veilig transporteren van gelden. Bovendien wordt de kas regelmatig gecontroleerd om financiële integriteit te waarborgen.

Coördineren

De diaconie verliest nooit het persoonlijke aspect uit het oog. Coördinatie van bezoekwerk aan ouderen en gehandicapten brengt mensen dichter bij elkaar en bevordert gemeenschapszin. Speciale evenementen, zoals contactmiddagen en Kerstfeesten voor 65-plussers, versterken de onderlinge banden en bieden momenten van vreugde en saamhorigheid. Kerstattenties, zowel voor 70-plussers als ondersteunden, brengen warmte en genegenheid bij mensen in de gemeente.

Als kers op de taart is de diaconie verantwoordelijk voor de coördinatie en levering van de bloemengroet, in samenwerking met de jeugd. Bloemen, symbolen van schoonheid en troost, worden met liefde geschonken om vreugde en bemoediging te brengen.

Dienen

Bovendien speelt de diaconie een centrale rol in de bediening van het Heilig Avondmaal, een heilige gebeurtenis die de geloofsgemeenschap samenbrengt en verbindt in het delen van brood en wijn. Deze activiteiten getuigen van de diepgewortelde inzet van de diaconie om ontmoeting en verbondenheid in de gemeente te bevorderen.

Zoeken