Financiële hulp

Financiële hulp is een cruciaal aspect van de diaconale missie, waarbij zorgvuldigheid en medeleven centraal staan. Het proces van behandeling van een hulpvraag omvat verschillende stappen:

Oriënterend gesprek: Zodra een hulpvraag de diaconie bereikt, stappen twee diakenen in om een oriënterend gesprek te voeren met de hulpvrager. Dit initieel contact is van groot belang, en daarom zullen altijd twee ambtsdragers deelnemen, waarbij voornamelijk een luisterend oor wordt geboden. De urgentie van de zorgvraag wordt voorzichtig in kaart gebracht.

Verdiepend gesprek: In een volgend stadium brengen wederom twee diakenen een bezoek aan de hulpvrager. Hierbij is het essentieel om te benadrukken dat de diaken niet namens zichzelf handelt, maar vanuit zijn ambt en namens zijn Zender. Als financiële ondersteuning wordt aangevraagd, wordt tijdens dit gesprek de financiële situatie, inclusief inkomsten en uitgaven, nauwkeurig geanalyseerd. Het verstrekken van financiële hulp vereist een gedegen onderbouwing, zoals een budgetoverzicht, om ervoor te zorgen dat diaconale gelden met zorg worden besteed.

Het is belangrijk op te merken dat de diaconie geen bank is en niet de rol van de overheid kan vervullen. Bij permanente financiële problemen wordt waar mogelijk doorverwezen naar de overheid of de burgerlijke gemeente, die als de primaire instantie verantwoordelijk is voor het bieden van hulp. De diaconie kan deze rol van uitkeringsinstantie niet overnemen.

Verschillende middelen worden ingezet om een hulpvraag te behandelen:

  • Luisteren en medeleven: De diaconie staat naast de gemeenteleden, biedt een luisterend oor en toont oprechte medeleven.
  • Ondersteuning bij administratie en schulden: De diaconie helpt bij het creëren van overzicht in de administratie en schulden, en biedt bijstand op het complexe terrein van uitkeringsinstanties en wet- en regelgeving.
  • Financiële hulp: In geval van acute financiële nood kan de diaconie bijspringen met een eenmalige gift of diaconale lening, waarbij eventueel op een later moment kan worden afgelost.
  • Niet-financiële hulp: De diaconie voorziet ook in niet-financiële middelen en kan hulp in natura bieden. Dit omvat de inzet van de diaconale hulpdienst en de actieve betrokkenheid van gemeenteleden.
  • Behoud van eigenwaarde: Tijdens het hele proces wordt nauwlettend in de gaten gehouden dat de eigenwaarde van de hulpvrager niet wordt aangetast.

Financiële hulp is een belangrijk aspect van de diaconale inzet, en de diaconie streeft ernaar om met zorg en respect voor de waardigheid van de hulpvragers te handelen, waarbij de financiële bijstand en ondersteuning op een zorgvuldige en compassievolle manier wordt geboden. Het uiteindelijke doel is om mensen in nood te helpen en hen te ondersteunen in hun weg naar financiële stabiliteit en welzijn.

Zoeken