Werelddiaconaat

Het wereldwijde diaconaat, ofwel het ‘werelddiaconaat’, vormt een belangrijk onderdeel van de diaconale inzet van de gemeente. Binnen het domein van werelddiaconaat onderscheidt de diaconie verschillende ondersteuningsgebieden en benadrukt het de verantwoordelijkheid voor materiële hulpverlening buiten Nederland. Deze hulp is gebaseerd op het type hulp dat wordt geboden en de geografische spreiding van de hulpverlening. Het streven is om langdurige betrokkenheid en loyaliteit aan te gaan met organisaties die diaconale activiteiten uitvoeren.

Structurele ondersteuning

Binnen het kader van het werelddiaconaat ontvangen organisaties zoals GZB, Woord & Daad, Mercy Ships, SDOK en Hulp Oost Europa financiële ondersteuning van de diaconie. Deze organisaties zijn betrokken bij uiteenlopende diaconale activiteiten op mondiaal niveau. Deze ondersteuning is in grote mate afhankelijk van de financiële bijdragen die worden verzameld via collectes en andere inzamelingsacties.

Acute noodhulp

Naast langdurige steun aan specifieke organisaties, is de diaconie actief betrokken bij het verlenen van acute noodhulp. Dit soort hulp wordt doorgaans gefinancierd via speciale collectes en is gericht op noodsituaties die zich wereldwijd voordoen. De diaconie streeft ernaar om snel te reageren en hulp te bieden aan getroffen gemeenschappen en individuen in crisissituaties.

ondersteuning lokale initiatieven

Bovendien participeert de diaconie in de zendingscommissie en de commissie Oost Europa, waardoor zij actief betrokken is bij het ondersteunen van zendingswerk en diaconale initiatieven in verschillende delen van de wereld. Dit komt voort uit het diepgewortelde geloof dat wereldwijde diaconale inzet een fundamenteel aspect vormt van de christelijke roeping om medemenselijkheid en naastenliefde in de praktijk te brengen, en om, zoals Jezus in Mattheüs 25: 31-46 benadrukte, dienstbaar te zijn aan degenen in nood, waar ze zich ook bevinden.

Zoeken