Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit tien kerkrentmeesters, die de materiële belangen van de gemeente verzorgen, voorzover van niet-diaconale aard.

Het college wordt gevormd door vier ouderling-kerkrentmeesters en één kerkrentmeester per wijk, uit en door de betreffende wijk gekozen.

Voorzitter is de heer B. van de Ruit, voorzitter.krm@hervormdpapendrecht.nl

Secretaris is de heer W.A.C. Scheurwater, secretaris.krm@hervormdpapendrecht.nl

Penningmeester is de heer G. Rietveld, penningmeester.krm@hervormdpapendrecht.nl

Taakverdeling/werkzaamheden van de kerkrentmeesters en vrijwilligers die werkzaam zijn onder hun verantwoording.

 

Taken kerkrentmeesters

B. van de Ruit:

 • voorzitter
 • lid Algemene Kerkenraad (als voorzitter College van kerkrentmeesters en lid moderamen)
 • beheer orgels, piano’s en onderhoudt contacten met organisten
 • contactpersoon Bidt en Werkt
 • contactpersoon brandweer en externe hulpverleners voor beide kerken
 • contactpersoon financiële instellingen (banken)
 • coördinatie strategische vrijwilligers
 • coördinator/eindverantwoordelijke BHV Sionskerk/De Ark en roosterindeling
 • ICT en geluidinstallaties kerken (samen met A. Labee)
 • jaargesprek kerkelijk werkers (samen met W.A.C. Scheurwater)
 • lid PR-commissie/€ -mail (samen met J.R. van Schaik)
 • lokaal beheerder LRP
 • opstellen begroting en jaarrekening (samen met G. Rietveld)
 • representatieve contacten incl. Oranje comité /OKP (samen met W.A.C. Scheurwater)
 • verantwoordelijk voor Gemeentegids en ledenadministratie(uitvoering door A.H. de Groot)
 • voorzitter werkgroep Website

W.A.C. Scheurwater:

 • secretaris
 • verzorgen correspondentie
 • regelen, convoceren en notuleren vergaderingen
 • coördinatie strategische vrijwilligers
 • lid Algemene Kerkenraad (namens Wijk Oost)
 • jaargesprek kerkelijk werkers (samen met B. van de Ruit)
 • verjaardagsfonds: (uitvoering mevr. T. Dekker-van de Berg en M.C. Jabaaij)
 • representatieve contacten (samen met B. van de Ruit)
 • verzorgen kopij Kerkbode en Klepel (incl. collecteopbrengsten via J. van Dongen)

G. Rietveld:

 • penningmeester
 • opstellen begroting en jaarrekening
 • bijhouden van financiële, loon- en personeelsadministratie
 • beheer administratie van de Grote Kerk (uitvoering E. van Werkhoven)
 • beheer administratie Sionskerk en De Ark (uitvoering A.C. Bom)
 • verrichten van alle betalingen, inclusief predikanten en preekbeurten
 • registratie en verantwoording van giften en overige inkomsten
 • beheer assurantieportefeuille
 • financieel beheer collectemunten (uitvoering mevr. C.P. Goudriaan-Knaape)
 • coördinatie strategische vrijwilligers
 • opgave IB 74 traktementen en preekbeurten

A. Bouter:

 • verwerken inkomsten Kerkbalans en Solidariteitskas
 • organiseren actie Kerkbalans en Solidariteitskas

W. Goudriaan:

 • onderhoud Grote Kerk (samen met A. Labee)
 • onderhoud Pastorie Karel Doormanlaan (samen met A. Labee)
 • werven vrijwilligers voor onderhoudswerkzaamheden
 • contactpersoon voor de kosters van de Grote Kerk
 • verhuur gebouwen Grote Kerk (in overleg met de kosters)

A. Labee:

 • onderhoud Grote Kerk (samen met W. Goudriaan)
 • onderhoud Pastorie Karel Doormanlaan (samen met W. Goudriaan)
 • beheer archief ( uitvoering door J. de Heer)
 • contactpersoon rommelmarktcommissie
 • ICT en geluidinstallaties beide kerken (samen met B. van de Ruit)
 • lid werkgroep website (bestaande website)
 • organisatie kinderoppas Grote Kerk

W. Rietveld:

 • coördinator BHV Grote Kerk
 • opstellen roosters voor EHBO’ers en BHV’-ers Grote Kerk
 • opstellen rooster collectanten Grote Kerk

J.R. van Schaik:

 • financiën en contactpersoon kerkbode
 • lid PR-commissie/€ -mail (samen met B. van de Ruit)
 • overleg verenigingen m.b.t begroting/jaarrekening

A.C. Bom:

 • contactpersoon voor de kosters van de Sionskerk en beheerders van De Ark
 • beheer administratie van De Ark
 • het opstellen van roosters voor collectanten voor Sionskerk
 • verhuur en gebruik kerkgebouwen en zalen in overleg met kosters en beheerders
 • verantwoordelijk voor kinderoppas Sionskerk
 • werven vrijwilligers voor onderhoudswerkzaamheden
 • coördinatie oud papier

P. Troost:

 • onderhoud Sionskerk
 • onderhoud De Ark
 • onderhoud Pastorie Kastanjelaan
 • coördinator verwarming en ventilatie gebouwen
 • coördinator sleutelbeheer
 • coördinator sleutelprocedure kerkelijke gebouwen

 

Correspondentieadres:

College van Kerkrentmeesters
Hervormde Gemeente Papendrecht
Postbus 117
3350 AC Papendrecht

 

Het College heeft in eigendom:

 • twee kerkgebouwen (Grote Kerk en Sionskerk)
 • twee pastorieën (Karel Doormanlaan 30 en Kastanjelaan 9)
 • twee verenigingsgebouwen (zalen achter de Grote Kerk en Kerkelijk Centrum de Ark)

Zij zorgt voor het onderhoud, beheer en het schoonhouden van deze gebouwen.

Verder zijn in dienst van het College:

 • Kosters
 • Beheerders
 • Organisten

Aan de gemeente zijn twee predikantsplaatsen verbonden en daarnaast zijn er in beide wijkgemeenten parttime pastoraal werkers aangesteld. Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid. Niet alleen de besteding van gelden, maar ook de zorg voor voldoende inkomsten valt onder de verantwoordelijkheden van het College.
Het College van Kerkrentmeesters beheert het kerkelijk archief. Door de aanwezige gegevens in dit archief was het mogelijk een actieve bijdrage te leveren voor het schrijven van het boek op kerkenpad in Papendrecht dat werd uitgegeven ter gelegenheid van het 900-jarig bestaan van Papendrecht.

 

Vier keer per jaar wordt door het College de Euro-mail uitgegeven waardoor de gemeente op de hoogte blijft van acties, inkomsten en uitgaven.