Missie West

Missie West, de evangelisatiecommissie, stimuleert dat we als gemeente(leden) onze missionaire roeping en opdracht inhoud geven. Onze taak bestaat uit 2 delen.

1. Het toerusten van de gemeenteleden om missionair-zijn in hun dagelijks leven vorm te geven

Momenteel geven we hieraan vorm door met regelmaat aan predikanten te vragen om in de prediking stil te staan bij een missionair thema. Daarnaast delen we enkele keren per seizoen een brief uit, waarin we gemeenteleden willen stimuleren om missionair-zijn te bespreken binnen het gezin en om te ondersteunen bij persoonlijke bezinning op dit thema. In de brieven staan ook samenvattingen van de missionaire toerustingspreken en de actualiteiten vanuit Missie West. Ook attenderen we via de nieuwsbrief soms op missionaire kansen. Bijvoorbeeld een herinnering aan de Nationale Burendag, een concrete tip of de vraag om gebed, hulp of een gift.
We staan open voor suggesties, als u behoefte heeft aan toerusting over een bepaald thema of u weet een andere vorm van toerusting, laat ons gerust uw wensen en ideeën weten!
(Missie West, missiewest@hervormdpapendrecht.nl, 06-44152397)

2. Het stimuleren en deels leidinggeven aan het missionair-zijn van de gemeente in de buurt waarin de Sionskerk staat

Contacten andere kerken/projecten

Sinds september 2016 wordt de Alpha-cursus in Papendrecht georganiseerd in samenwerking met diverse kerken. Regelmatig werken we samen met Stichting Present Dordrecht-Papendrecht om iets concreets te doen voor inwoners van Papendrecht die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Lichtjesfeest
Is na een aantal jaren uitgegroeid tot een groot gebeuren op de laatste vrijdagavond voor Kerst in Papendrecht. Wat ooit begon als een klein evenement, is nu een grootse beleving voor kinderen van de basisschoolleeftijd en natuurlijk ook voor hun ouders, opa’s en oma’s. Het lichtjesfeest wordt georganiseerd vanuit een commissie die samengesteld is uit de verschillende kerken en geloofsgemeenschappen van Papendrecht. Ook de Hervormde Gemeente van de Sionskerk draagt dit initiatief een warm hart toe, door financieel bij te dragen, door een afvaardiging naar de commissie en een aantal gemeenteleden die hier belangeloos aan meewerken. Diverse koren, onder andere het kinderkoor “Friends” en tienerkoor “Forever”, leveren ook ieder jaar hun bijdrage aan dit evenement. Dit alles gebeurt in nauwe en goede samenwerking met de gemeente Papendrecht die dit alles faciliteert.
Samen met de andere deelnemende kerken en geloofsgemeenschappen, is het prachtig om het kerstverhaal van de geboorte van Jezus, op deze wijze te kunnen uitdragen. “Het verhaal van vrede, blijdschap en licht” te kunnen vertellen, uit te beelden en met zang te ondersteunen. De blijde boodschap door te geven in een wereld vol onrust en verdriet aan vele dorpsgenoten, door de tafereeltjes langs de wandelroute. Aan het begin van de wandelroute worden er lichtjes uitgedeeld aan de kinderen met een kaartje er aan met een tekst uit de Bijbel die betrekking heeft op het thema van het lichtjesfeest. Tijdens de tocht worden er flyers uitgedeeld met uitleg over het thema van het lichtjesfeest, met daarop de diensten die men in de verschillende kerken en Geloofsgemeenschappen rond het kerstfeest kan bezoeken. Meer informatie: missiewest@hervormdpapendrecht.nl

Emmaüscursus
De Emmaüscursus is bedoeld voor mensen binnen en buiten de gemeente die meer willen weten over het christelijk geloof. De cursus behandelt de basale thema’s van het christelijk geloof en stelt mensen in de gelegenheid om in een ontspannen sfeer te zoeken naar de waarde van het christelijk geloof en stimuleert hen in hun zoektocht naar de Heere God. Thema’s die o.a. aan de orde komen: God is er, we hebben Hem nodig, Jezus’ leven en sterven, de opstanding, de Heilige Geest, Christen worden, leren bidden, de Bijbel lezen, bij de kerk horen.
De cursus wordt gegeven wanneer daar vraag naar is en in onderling overleg met de belangstellende(n).
Meer informatie, interesse of kent u iemand die belangstelling heeft? Trudie van Harten (078-6413170/06-15822051)
Lisette Verweij (lisette.verweij@hervormdpapendrecht.nl/078-7501147/06-44152397)

Kerst- en Paasontbijt Westpolder
De zaterdag voor Kerst en Pasen wordt aan het winkelend publiek in winkelcentrum Westpolder een ontbijt aangeboden namens de Winkeliersvereniging Westpolder en de Sionskerk. De winkeliers schenken het eten, de Sionskerk zorgt voor de organisatie, de uitnodiging aan het publiek, tafelheren en -dames, de bediening en een speciale kinderhoek. Een prachtige gelegenheid om in contact te komen met buurtbewoners!

Vakantiebijbelweek De Sloep
Al jaren is de VBW in de herfstvakantie een begrip in Papendrecht. In 2023 bestaan we zelfs 45 jaar! De Sloep is een Vakantiebijbelweek voor kinderen van binnen én buiten de kerk. Met 100 vrijwilligers en een een mooie methode van de HGJB, bereiken we in 4 dagdelen ruim 500 ouders en kinderen met het evangelie.
Samen zingen, bidden en knutselen met ook een stukje toneel. Het is een soort Zondagsschool in XL-formaat. Voor de kinderen van de bovenbouw is er een aangepast programma met workshops, variërend van timmeren en schilderen tot een heuse escape room. De week heeft als afsluiting een christelijke theatervoorstelling speciaal voor kinderen.
Mooi aan VBW De Sloep is dat het interkerkelijk is. Via het OKP steunen 6 kerken, inclusief de Sionskerk en Grote Kerk, dit initiatief. Zie hier een verslag van 2022 (Thema: Alles andersom) en hier de Facebookpagina. Voor meer informatie, mail naar vbwpapendrecht@gmail.com.

Welkomstcommissie/Wegwijzer
U kent ze wel, elke zondagmorgen en – middag staan ze trouw op hun post: de mensen van de welkomstcommissie. Zij verzorgen een hartelijk ontvangst voor elk gemeentelid, maar m.n. ook voor elke gast en/of nieuwkomer in de gemeente.
Wanneer iemand onbekend is met de eredienst zoals die in de Sionskerk wordt gehouden, dan ligt er voor hem/haar een Wegwijzer klaar op het lectuurrek. Daarin staat omschreven wat er gebeurt in de eredienst.

Zoektocht naar wat leeft in de buurt…
Missie West is doorlopend op zoek naar aanknopingspunten in de buurt. We verlangen ernaar om als Sionskerk zijnde present te zijn in de buurt en zo de mogelijkheid te nemen/ontvangen om relaties op te bouwen met buurtbewoners en organisaties. Kent u mensen die veel weten over de buurt, weet u af van een activiteit waar we als kerk bij moeten zijn of heeft u een idee hoe we de buurt kunnen dienen: laat het dan weten!

Gerelateerd

Zoeken